Karel Brůna : Citation Profile


Are you Karel Brůna?

Vysoká Škola Ekonomická v Praze

1

H index

0

i10 index

5

Citations

RESEARCH PRODUCTION:

28

Articles

1

Papers

1

Chapters

EDITOR:

1

Series edited

RESEARCH ACTIVITY:

   22 years (1999 - 2021). See details.
   Cites by year: 0
   Journals where Karel Brůna has often published
   Relations with other researchers
   Recent citing documents: 1.    Total self citations: 1 (16.67 %)

MORE DETAILS IN:
ABOUT THIS REPORT:

   Permalink: http://citec.repec.org/pbr726
   Updated: 2022-01-23    RAS profile: 2021-08-05    
   Missing citations? Add them    Incorrect content? Let us know

Relations with other researchers


Works with:

Authors registered in RePEc who have co-authored more than one work in the last five years with Karel Brůna.

Is cited by:

Staniek, Dusan (2)

Mandel, Martin (1)

Mandel, Martin (1)

Cites to:

Rudebusch, Glenn (13)

Gourinchas, Pierre-Olivier (7)

Rey, Helene (7)

Tille, Cédric (5)

Higgins, Matthew (4)

Mankiw, N. Gregory (4)

Perez Quiros, Gabriel (4)

Mandel, Martin (4)

Brunnermeier, Markus (4)

Klitgaard, Thomas (4)

Fama, Eugene (4)

Main data


Where Karel Brůna has published?


Journals with more than one article published# docs
Politická ekonomie16
Post-Communist Economies3
European Financial and Accounting Journal2
Český finanční a účetní časopis2

Recent works citing Karel Brůna (2021 and 2020)


YearTitle of citing document
2020The Importance of Corporate Governance of Banks Concerning the Ownership in the International Environment. (2020). Borut, Bratina ; Polona, Repinko ; Mejra, Festi . In: Naše gospodarstvo/Our economy. RePEc:vrs:ngooec:v:66:y:2020:i:4:p:11-27:n:2.

Full description at Econpapers || Download paper

Karel Brůna is editor of


Journal
Český finanční a účetní časopis

Works by Karel Brůna:


YearTitleTypeCited
2016Systemic Liquidity Shocks and Banking Sector Liquidity Characteristics on the Eve of Liquidity Coverage Ratio Application - The Case of the Czech Republic In: Journal of Central Banking Theory and Practice.
[Full Text][Citation analysis]
article1
2020The central banks’ ability to control variability of money market interest rates: The case of inflation targeting countries In: Journal of Economic Behavior & Organization.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2018Inflation Targeting and Variability of Money Market Interest Rates Under a Zero Lower Bound In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
2007OPEN MARKET OPERATIONS AND THE PRICE OF LIQUIDITY: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 1998 AND 2004 In: The International Journal of Business and Finance Research.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2019Constraints in the Supply of Credit in an Open Transition Economy under New Basel III Requirements: The Case of the Czech Republic In: Eastern European Economics.
[Full Text][Citation analysis]
article1
2006Glenn Rudebuschs View on the Targeting of Short-Term Interest Rates In: ?eský finan?ní a ú?etní ?asopis.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2011An Analysis of Costs and Revenues of Net Foreign Investment Position in Advanced and Transitive Countries In: ?eský finan?ní a ú?etní ?asopis.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2010Monetary Policy Implementation and Liquidity Management of the Czech Banking System In: European Financial and Accounting Journal.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2021The Impact of FX Exposure on the Firms Stock Market Return In: European Financial and Accounting Journal.
[Full Text][Citation analysis]
article0
1999Fiskální multiplikátor v malé otev?ené ekonomice v režimu pevného m?nového kursu In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2001Proces dezinflace v ?eskoslovensku a ?eské republice v letech 1989 - 1999 In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2002Problém ú?innosti m?nové politiky v lucasov? teorii phillipsovy k?ivky In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2003Nedokonalá konkurence, náklady cenových zm?n a neúplná racionalita jako zdroje nominální cenové rigidity v nové keynesovské makroekonomii In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2004Analýza citlivosti referen?ních úrokových sazeb PRIBOR na zm?ny repo sazby ?eské národní banky In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article3
2005Mechanismus stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prost?ednictvím repo operací ?eské národní banky In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2007M?nová politika, zm?ny trendové inflace a nestabilita úrokových relací: analýza dynamiky dlouhodobých úrokových sazeb v kontextu zm?n repo sazby ?eské národní banky In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2007Úrokový transmisní mechanismus a ?ízení úrokové marže bank v kontextu dezinfla?ní politiky ?eské národní banky In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2009M?nová politika a predikce variability úrokových sazeb na pen?žním trhu In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2010Akumulace devizových rezerv centrálních bank a dynamika absorpce likvidity bankovních systém? ?eské republiky, Polska a Ma?arska In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2013Koncept udržitelnosti negativní ?isté investi?ní pozice a jeho aplikace na p?íkladu ?eské republiky v letech 1999-2011 In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2013Interpretace variability úrokových sazeb v rámci zprost?edkovatelského modelu optimální úrokové marže In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2014Dynamika zm?ny stavu zásob a její synchronizace s cyklem úspor a importu v ?eské republice v letech 1999-2012 In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2015Ekonomické a regulatorní podmínky ?ízení likvidity v bankovním sektoru ?eské republiky v kontextu aplikace pom?ru likvidního krytí In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2017Omezení nabídky úv?ru solventní otev?ené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavk? Basel III In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2020Analýza vývoje ?istých domácích a zahrani?ních aktiv bankovní soustavy (p?íklad ?eské republiky v letech 1996-2017) In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2019Credit supply constraint and external solvency: The case of the Czech Republic In: Proceedings of International Academic Conferences.
[Full Text][Citation analysis]
paper0
2019Basel III Capital Requirements and Constraint of Credit Supply in Open Transition Economy In: Springer Proceedings in Business and Economics.
[Citation analysis]
chapter0
2006Disinflationary Monetary Strategy and Instability of the Forward Yield Curve: The Case of the Czech Republic, 1999-2005 In: Post-Communist Economies.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2008Monetary policy stabilisation, changes in the banking system and interest rate pass-through: the Czech Republic 1999-2006 In: Post-Communist Economies.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2012Banking system liquidity absorption and monetary base backing in the context of exchange rate policy in the Czech Republic, Poland and Hungary In: Post-Communist Economies.
[Full Text][Citation analysis]
article0

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated March, 2 2022. Contact: CitEc Team