Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford419521.89% 1
HONG CHEN55891.11% 5
chun chang11284720.84% 18
son-nan chen5271060% 3
Shijun Cheng361520% 50
Xiuli Chao612910% 5
qianqian du33340% 17
bing han11204160% 34
Kewei Hou9166000.99% 60
nengjiu ju582182.24% 16
feng li492030% 22
bing liang11154162.12% 27
Shan Li34390% 4
jun pan111521330.23% 152
jun qian10129510.94% 79
Jevaveerasingam Shanthikumar8291821.62% 6
Jingsheng Song44820% 5
tan wang11239640.92% 48
fei wu514964.95% 12
Guojun Wu81110860.09% 67
Yuhang Xing121718180.27% 139
David Yao616860% 3
Yu Yuan694172.11% 46
xiaoyun yu6112581.15% 21
Kathy Yuan8134220.94% 38
ning zhu13338770.79% 36
Harold Huibing Zhang10244991.38% 26
xiaoyan zhang101615740.57% 98
Lu Zheng11136880.29% 49

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated December, 2th 2018. Contact: CitEc Team