Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford319313.13% 0
HONG CHEN45541.82% 3
charles chang47280% 5
chun chang10284000.99% 16
son-nan chen527880% 2
Shijun Cheng361180% 39
Xiuli Chao515700% 3
bing han9213150% 26
Kewei Hou8164121.44% 41
nengjiu ju581652.94% 12
feng li491240% 13
bing liang9143072.85% 20
Shan Li34340% 4
jun pan111516160.31% 115
jun qian9127261.22% 60
Jevaveerasingam Shanthikumar7291412.08% 4
Jingsheng Song34610% 4
tan wang11238251.08% 41
fei wu414736.41% 9
Guojun Wu8118500.12% 53
Yuhang Xing121713890.36% 106
David Yao616680% 2
Yu Yuan672403.23% 40
xiaoyun yu6111981.49% 16
Kathy Yuan8133231.22% 29
ning zhu11336671.04% 27
Harold Huibing Zhang10244251.62% 22
xiaoyan zhang101611570.77% 72
Lu Zheng11135510.36% 39

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated May, 2 2017. Contact: CitEc Team