Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford419551.79% 1
HONG CHEN551030.96% 6
chun chang11285100.78% 20
son-nan chen5271100% 3
Shijun Cheng361790% 59
Xiuli Chao7121011.94% 5
qianqian du33490% 24
bing han10204560% 38
Kewei Hou9166860.87% 68
nengjiu ju682461.99% 18
feng li592660% 29
bing liang12144721.87% 31
Shan Li34410% 5
jun pan121523770.21% 169
jun qian111210750.83% 89
Jevaveerasingam Shanthikumar9291951.52% 6
Jingsheng Song44950% 6
tan wang112310370.86% 51
fei wu5141084.42% 13
Guojun Wu81112120.16% 75
Yuhang Xing131720250.25% 155
David Yao616890% 3
xiaoyun yu6112861.04% 23
Kathy Yuan9135130.97% 46
ning zhu13339830.71% 40
Harold Huibing Zhang10245241.32% 27
xiaoyan zhang101617640.51% 110
Lu Zheng11137610.26% 54

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated July, 1st 2019. Contact: CitEc Team