Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford319352.78% 0
HONG CHEN55641.54% 4
chun chang10284200.94% 16
son-nan chen527920% 2
Shijun Cheng361260% 42
Xiuli Chao512720% 4
qianqian du33240% 12
bing han10203340% 27
Kewei Hou8164701.26% 47
nengjiu ju581742.79% 13
feng li491400% 15
bing liang9143242.7% 21
Shan Li34350% 4
jun pan111517410.29% 124
jun qian9127831.14% 65
Jevaveerasingam Shanthikumar7291501.96% 5
Jingsheng Song34670% 4
tan wang11238571.04% 42
fei wu514845.62% 10
Guojun Wu8119310.11% 58
Yuhang Xing121715090.33% 116
David Yao616720% 2
Yu Yuan682803.11% 35
xiaoyun yu6112221.33% 18
Kathy Yuan8133581.1% 32
ning zhu11337130.97% 29
Harold Huibing Zhang10244421.56% 23
xiaoyan zhang101612550.71% 78
Lu Zheng11135870.34% 41

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated November, 3 2017. Contact: CitEc Team