Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford319313.13% 0
HONG CHEN45541.82% 3
charles chang47280% 5
chun chang10283981% 15
son-nan chen527870% 2
Shijun Cheng361170% 39
Xiuli Chao515700% 3
bing han9213110% 25
Kewei Hou8164061.46% 40
nengjiu ju581642.96% 12
feng li391170% 13
bing liang9143082.84% 20
Shan Li34350% 4
jun pan111515990.31% 114
jun qian9127251.23% 60
Jevaveerasingam Shanthikumar7291412.08% 4
Jingsheng Song34600% 4
tan wang11238231.08% 41
fei wu414716.58% 8
Guojun Wu8118420.12% 52
Yuhang Xing121713820.36% 106
David Yao616680% 2
Yu Yuan672373.27% 39
xiaoyun yu6111981.49% 16
Kathy Yuan8133161.25% 28
ning zhu11336641.04% 27
Harold Huibing Zhang10244241.62% 22
xiaoyan zhang101611520.78% 72
Lu Zheng11135450.37% 38

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated April, 6 2017. Contact: CitEc Team