Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford319313.13% 0
HONG CHEN45531.85% 3
charles chang47270% 5
chun chang10283931.01% 15
son-nan chen527870% 2
Shijun Cheng361140% 38
Xiuli Chao515690% 3
bing han9213080% 25
Kewei Hou8163951.5% 39
nengjiu ju581622.99% 12
feng li391140% 12
bing liang9143082.84% 20
Shan Li34350% 4
jun pan111515730.32% 112
jun qian9127091.25% 59
Jevaveerasingam Shanthikumar7291412.08% 4
Jingsheng Song34600% 4
tan wang11238101.1% 40
fei wu414716.58% 8
Guojun Wu8118280.12% 51
Yuhang Xing111713660.36% 105
David Yao616670% 2
Yu Yuan572243.45% 37
xiaoyun yu6111971.5% 16
Kathy Yuan8133101.27% 28
ning zhu11336481.07% 27
Harold Huibing Zhang10244201.64% 22
xiaoyan zhang101611350.79% 70
Lu Zheng11135300.38% 37

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated March, 1 2017. Contact: CitEc Team