Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford419701.41% 1
HONG CHEN551430.69% 9
chun chang12296190.64% 23
son-nan chen5271220% 3
Shijun Cheng362320% 77
Xiuli Chao7121331.48% 7
qianqian du33850% 42
Kewei Hou10229260.96% 61
nengjiu ju682881.71% 22
feng li694260.47% 47
bing liang12145481.62% 36
Shan Li34440% 5
jun pan112127080.26% 128
jun qian111414410.69% 120
Jevaveerasingam George Shanthikumar10292221.33% 7
Jingsheng Song441120% 7
tan wang112311720.76% 58
fei wu5141303.7% 16
Guojun Wu81114890.13% 93
Yuhang Xing121620530.24% 157
David Yao7161090% 4
xiaoyun yu7112501.19% 20
Kathy Yuan9135980.83% 54
ning zhu153412540.63% 52
Harold Huibing Zhang11245341.29% 28
xiaoyan zhang111622700.39% 141
Lu Zheng10147890.38% 49

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated November, 2 2021. Contact: CitEc Team