Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford419492% 1
HONG CHEN55691.43% 4
chun chang11284440.89% 17
son-nan chen527980% 2
Shijun Cheng361380% 46
Xiuli Chao612780% 4
qianqian du33320% 16
bing han10203730% 31
Kewei Hou8165211.14% 52
nengjiu ju581952.5% 15
feng li491570% 17
bing liang9143552.47% 23
Shan Li34380% 4
jun pan111518700.27% 133
jun qian10128581.04% 71
Jevaveerasingam Shanthikumar8291591.85% 5
Jingsheng Song34680% 4
tan wang11239050.98% 45
fei wu514885.38% 11
Guojun Wu8119810.1% 61
Yuhang Xing121716310.31% 125
David Yao616730% 2
Yu Yuan693332.63% 37
xiaoyun yu6112341.27% 19
Kathy Yuan8133821.04% 34
ning zhu12337730.9% 32
Harold Huibing Zhang10244641.49% 24
xiaoyan zhang101613890.64% 86
Lu Zheng11136280.32% 44

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated March, 1 2018. Contact: CitEc Team