Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford419551.79% 1
HONG CHEN55961.03% 6
chun chang11284870.81% 19
son-nan chen5271070% 3
Shijun Cheng361610% 53
Xiuli Chao712970% 5
qianqian du33370% 18
bing han11204330% 36
Kewei Hou9166410.93% 64
nengjiu ju582252.17% 17
feng li492330% 25
bing liang12154581.93% 30
Shan Li34410% 5
jun pan121522120.23% 158
jun qian111210020.89% 83
Jevaveerasingam Shanthikumar9291921.54% 6
Jingsheng Song44870% 5
tan wang11239900.9% 49
fei wu5141014.72% 12
Guojun Wu81111440.09% 71
Yuhang Xing121718960.26% 145
David Yao616890% 3
xiaoyun yu6112711.09% 22
Kathy Yuan9134881.01% 44
ning zhu13339230.75% 38
Harold Huibing Zhang10245101.35% 26
xiaoyan zhang101616440.54% 102
Lu Zheng11137210.28% 51

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated February, 1st 2019. Contact: CitEc Team