Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford419591.67% 1
HONG CHEN551070.93% 7
chun chang11295540.72% 21
son-nan chen5271150% 3
Shijun Cheng361960% 65
Xiuli Chao7121070% 5
qianqian du33640% 32
bing han11225150.19% 30
Kewei Hou10228141.09% 58
nengjiu ju682671.84% 20
feng li593410.58% 37
bing liang12145051.75% 33
Shan Li34430% 5
jun pan112025190.28% 125
jun qian111412580.79% 104
Jevaveerasingam George Shanthikumar9292051.44% 6
Jingsheng Song44990% 6
tan wang112311000.81% 55
fei wu5141184.07% 14
Guojun Wu81113170.15% 82
Yuhang Xing121618470.27% 142
David Yao616920% 3
xiaoyun yu6112331.27% 19
Kathy Yuan9135470.91% 49
ning zhu143410950.73% 45
Harold Huibing Zhang10244921.4% 25
xiaoyan zhang111620190.44% 126
Lu Zheng10136940.43% 57

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated July, 2 2020. Contact: CitEc Team