Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford419511.92% 1
HONG CHEN55881.12% 5
chun chang11284660.85% 18
son-nan chen5271040% 2
Shijun Cheng361470% 49
Xiuli Chao612900% 5
qianqian du33350% 17
bing han10204010% 33
Kewei Hou9165771.03% 57
nengjiu ju582132.29% 16
feng li491880% 20
bing liang11154042.18% 26
Shan Li34390% 4
jun pan111520410.24% 145
jun qian10129100.98% 75
Jevaveerasingam Shanthikumar8291801.64% 6
Jingsheng Song44790% 5
tan wang11239500.94% 47
fei wu514955% 11
Guojun Wu81110550.09% 65
Yuhang Xing121717610.28% 135
David Yao616860% 3
Yu Yuan693902.26% 43
xiaoyun yu6112531.17% 21
Kathy Yuan8134040.98% 36
ning zhu12338390.83% 34
Harold Huibing Zhang10244881.41% 25
xiaoyan zhang101615150.59% 94
Lu Zheng11136710.3% 47

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated October, 2th 2018. Contact: CitEc Team