Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford419571.72% 1
HONG CHEN551050.94% 7
chun chang12306270.63% 24
son-nan chen5271140% 3
Shijun Cheng361930% 64
Xiuli Chao7121030% 5
qianqian du33570% 28
bing han11224980.2% 29
Kewei Hou9167520.79% 75
nengjiu ju682601.89% 20
feng li593040% 33
bing liang12144941.79% 32
Shan Li34410% 5
jun pan112024020.29% 120
jun qian111211770.76% 98
Jevaveerasingam George Shanthikumar9292001.48% 6
Jingsheng Song44990% 6
tan wang112310860.82% 54
fei wu5141154.17% 14
Guojun Wu81112730.16% 79
Yuhang Xing121717730.28% 136
David Yao616910% 3
xiaoyun yu6112251.32% 18
Kathy Yuan9135350.93% 48
ning zhu133410560.75% 44
Harold Huibing Zhang10244901.41% 25
xiaoyan zhang111619290.46% 120
Lu Zheng10136770.44% 56

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated May, 3 2020. Contact: CitEc Team