Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford419511.92% 1
HONG CHEN55701.41% 4
chun chang11284520.88% 18
son-nan chen527980% 2
Shijun Cheng361430% 47
Xiuli Chao612790% 4
qianqian du33340% 17
bing han10203840% 32
Kewei Hou9165561.07% 55
nengjiu ju582002.44% 15
feng li491700% 18
bing liang10143692.38% 24
Shan Li34380% 4
jun pan111519330.26% 138
jun qian10128811.01% 73
Jevaveerasingam Shanthikumar8291621.82% 5
Jingsheng Song34700% 4
tan wang11239200.97% 46
fei wu514915.21% 11
Guojun Wu81110150.1% 63
Yuhang Xing121716780.3% 129
David Yao616750% 2
Yu Yuan693602.44% 40
xiaoyun yu6112411.23% 20
Kathy Yuan8133911.01% 35
ning zhu12338030.86% 33
Harold Huibing Zhang10244691.47% 24
xiaoyan zhang101614370.62% 89
Lu Zheng11136460.31% 46

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated June, 2th 2018. Contact: CitEc Team