Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford419511.92% 1
HONG CHEN55741.33% 4
chun chang11284570.87% 18
son-nan chen5271010% 2
Shijun Cheng361460% 48
Xiuli Chao612840% 4
qianqian du33350% 17
bing han10203950% 32
Kewei Hou9165661.05% 56
nengjiu ju582062.37% 15
feng li491810% 20
bing liang10143842.29% 25
Shan Li34380% 4
jun pan111519870.25% 141
jun qian10129010.99% 75
Jevaveerasingam Shanthikumar8291651.79% 5
Jingsheng Song34710% 4
tan wang11239330.96% 46
fei wu514935.1% 11
Guojun Wu81110450.1% 65
Yuhang Xing121717230.29% 132
David Yao616780% 2
Yu Yuan693822.3% 42
xiaoyun yu6112481.2% 20
Kathy Yuan8134000.99% 36
ning zhu12338250.84% 34
Harold Huibing Zhang10244781.44% 25
xiaoyan zhang101614850.6% 92
Lu Zheng11136570.3% 46

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated August, 2th 2018. Contact: CitEc Team