Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford319323.03% 0
HONG CHEN55561.75% 3
charles chang47280% 5
chun chang10284050.98% 16
son-nan chen527880% 2
Shijun Cheng361200% 40
Xiuli Chao515712.74% 3
qianqian du33200% 10
bing han9213220% 26
Kewei Hou8164271.39% 42
nengjiu ju581682.89% 12
feng li491330% 14
bing liang9143082.84% 20
Shan Li34340% 4
jun pan111516540.3% 118
jun qian9127391.2% 61
Jevaveerasingam Shanthikumar7291452.03% 4
Jingsheng Song34610% 4
tan wang11238361.07% 41
fei wu414736.41% 9
Guojun Wu8118680.12% 54
Yuhang Xing121714060.35% 108
David Yao616690% 2
Yu Yuan672423.2% 40
xiaoyun yu6112091.42% 17
Kathy Yuan8133281.2% 29
ning zhu11336801.02% 28
Harold Huibing Zhang10244301.6% 22
xiaoyan zhang101711700.76% 73
Lu Zheng11135570.36% 39

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated June, 1st 2017. Contact: CitEc Team