Author citation profiles: Shanghai Jiao Tong University. Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)


In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.

Authorh-indexPapersCitesSelf citesCites year
william bradford319332.94% 0
HONG CHEN55591.67% 3
charles chang47280% 5
chun chang10284130.96% 16
son-nan chen527900% 2
Shijun Cheng361220% 40
Xiuli Chao515710% 3
qianqian du33220% 11
bing han9213270% 27
Kewei Hou8164411.34% 44
nengjiu ju581702.86% 13
feng li491370% 15
bing liang9143162.77% 21
Shan Li34340% 4
jun pan111516870.3% 120
jun qian9127531.18% 62
Jevaveerasingam Shanthikumar7291481.99% 4
Jingsheng Song34650% 4
tan wang11238441.06% 42
fei wu414756.25% 9
Guojun Wu8118910.11% 55
Yuhang Xing121714430.35% 111
David Yao616710% 2
Yu Yuan672513.09% 41
xiaoyun yu6112141.38% 17
Kathy Yuan8133331.19% 30
ning zhu11336911% 28
Harold Huibing Zhang10244371.58% 23
xiaoyan zhang101612010.74% 75
Lu Zheng11135660.35% 40

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated September, 5 2017. Contact: CitEc Team