Martin Mandel : Citation Profile


Are you Martin Mandel?

Vysoká Škola Ekonomická v Praze

5

H index

1

i10 index

62

Citations

RESEARCH PRODUCTION:

50

Articles

RESEARCH ACTIVITY:

   29 years (1992 - 2021). See details.
   Cites by year: 2
   Journals where Martin Mandel has often published
   Relations with other researchers
   Recent citing documents: 2.    Total self citations: 4 (6.06 %)

MORE DETAILS IN:
ABOUT THIS REPORT:

   Permalink: http://citec.repec.org/pma3094
   Updated: 2022-01-23    RAS profile: 2021-09-17    
   Missing citations? Add them    Incorrect content? Let us know

Relations with other researchers


Works with:

Mandel, Martin (9)

Authors registered in RePEc who have co-authored more than one work in the last five years with Martin Mandel.

Is cited by:

Babecký, Jan (8)

Teply, Petr (5)

Janda, Karel (4)

Brůna, Karel (4)

Hałka, Aleksandra (2)

Staniek, Dusan (2)

Galuscak, Kamil (2)

Moder, Isabella (1)

Smidkova, Katerina (1)

Reinert, Erik (1)

Majerová, Ingrid (1)

Cites to:

Taylor, Alan (11)

Taylor, Mark (7)

Svensson, Lars (7)

Rogoff, Kenneth (6)

Obstfeld, Maurice (6)

Mandel, Martin (5)

Taylor, John (4)

Smidkova, Katerina (4)

Vavra, David (3)

Kočenda, Evžen (3)

Komarek, Lubos (3)

Main data


Where Martin Mandel has published?


Journals with more than one article published# docs
Politická ekonomie24
Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver)18
Prague Economic Papers4
Eastern European Economics3

Recent works citing Martin Mandel (2021 and 2020)


YearTitle of citing document
2021The opening of Central and Eastern European countries to free trade: A critical assessment. (2021). Reinert, Erik ; Olczyk, Magdalena ; Saltelli, Andrea ; Kucczarnecka, Marta. In: Structural Change and Economic Dynamics. RePEc:eee:streco:v:58:y:2021:i:c:p:23-34.

Full description at Econpapers || Download paper

2021Analysis of the export and import function of the Czech Republic: aggregate and structural view. (2021). Pastucha, Filip. In: ?eský finan?ní a ú?etní ?asopis. RePEc:prg:jnlcfu:v:2021:y:2021:i:2:id:560.

Full description at Econpapers || Download paper

Works by Martin Mandel:


YearTitleTypeCited
1992Prognóza vývoje kursu ès. koruny na rok 1992 (Prediction of Czechoslovak Crown Exchange Rate Development in 1992) In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
1992Devalvace devizového kursu a inflace (Exchange Rate Devaluation and Inflation) In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
1992Mìnová politika v období dovážené inflace (Monetary Policy in the Period of Imported Inflation) In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
1993Zmìny v reálné penìžní zásobì a jejich dopad na obchodní bilanci a devizový kurz (na pøíkladu Èeskoslovenska v 1990 - 1992) (Changes in Real Money Supply and Their Influence and the Balance of Trade a In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
1993Neoklasická analýza exportních dotaci prostøednictvím geometrického aparátu dílèí rovnováhy (Neo-Classical Analysis of Export Subsidies Using Geometrical Apparatus of Partial Equilibrium) In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
1994Dynamický pøístup k monetárnímu vyrovnávacímu procesu obchodní bilance (A Dynamic Approach to the Monetary Adjustment Process of Foreign Trade Balance) In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
1994Cenové elasticity poptávkových køivek v zahranièních obchodì a jejich vliv na saldo obchodní bilance a mìnový kurz (The Price Elasticities of Demand in the Foreign Trade and Their Influence on the Bal In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
1994Mìnové a kurzové aspekty fungování euromìnového trhu (Monetary and Exchange Rate Aspects of Eurocurrency Market) In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
1995K typologii rozpoètových deficitù (1. èást) (The Typology of Budget Deficits - 1st part) In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
1995K typologii rozpoètových deficitù (2. èást) (The Typology of Budget Deficits) In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
1996Penìžní a úvìrový transmisní mechanizmus mìnové politiky - problém stability dùchodových rychlostí penìz a úvìrù v ÈR (Money and Credit Transmission Mechanism of Monetary Policy - Problem of Stability In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
1997Øízení mìnové báze a stabilita mìnového multiplikátoru (Control of the Monetary Base and Problems with the Stability of the Money Multiplier) In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
1998Cílování inflace a penìžní zásoby pøi exogenních šocích (Inflation and Monetary Targeting with Exogenous Shocks) In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
1999Mìnová politika po roce 1990 z hlediska makroekonomické identity soukromé spotøeby (Post-1990 Monetary Policy and Private Consumption In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
2000Effective Market Classification: Theory and Application in the Czech Economy In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
2001EU Convergence and the Role of External and Internal Stability in Transition Countries In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
2017An Empirical Analysis of Relationships between the Forward Exchange Rates and Present and Future Spot Exchange Rates Example of CZK/USD and CZK/EUR In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
2021Testing the Properties of Financial Analysts’ Predictions of Future Spot Exchange Rates (Example of CZK/EUR) In: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver).
[Full Text][Citation analysis]
article0
2001Monetary and Fiscal Policy Mix in the Czech Republic In: Eastern European Economics.
[Full Text][Citation analysis]
article1
2008External Balance in a Transition Economy: The Role of Foreign Direct Investments In: Eastern European Economics.
[Full Text][Citation analysis]
article9
2013Causes and Consequences of Emerging Market Central Banks Long-Term Foreign Exchange Exposure In: Eastern European Economics.
[Full Text][Citation analysis]
article4
2008Real Exchange Rate of the Czech Koruna and the Prices of Non-tradable Goods and Services In: Acta Oeconomica Pragensia.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2000The czech embarrassment of inflation targeting in transition In: Prague Economic Papers.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2002Exchange rate, inflation and real economic growth in transitive economies In: Prague Economic Papers.
[Full Text][Citation analysis]
article1
2014Monetary Policy Efficiency in Conditions of Excess Liquidity Withdrawal In: Prague Economic Papers.
[Full Text][Citation analysis]
article9
2014The Reaction Function of Three Central Banks of Visegrad Group In: Prague Economic Papers.
[Full Text][Citation analysis]
article8
1997Vývoj platební bilance ?R v období 1990-1996 pohledem modelu IS-LM-BP In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
1998?ízení pen?žní zásoby pomocí úrokové sazby In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
1999Euro: aktuální p?íru?ka pro podnikatele In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
1999Nová u?ebnice o centrálním bankovnictví In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2000Zda?ilá publikace ze slovenské nabídky In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2001Mix monetární a fiskální politiky v ?eské republice: empirická verifikace modelu efektivní tržní klasifikace In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article5
2003Spot?ební funkce a princip Ricardovské ekvivalence v malé otev?ené ekonomice In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article1
2005Dynamický model nekryté úrokové parity (teorie a empirická verifikace v tranzitivních ekonomikách) In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article1
2006Monetární p?ístup k inflaci - st?edn?dobý strukturální model v otev?ené ekonomice (p?íklad ?eské Republiky v letech 1996-2004) In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2006P?ímé zahrani?ní investice a vn?jší rovnováha v tranzitivní ekonomice: aplikace teorie životního cyklu In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article1
2008Intertemporální p?ístup k platební bilanci: vztah míry úspor a míry investic v bohatých, chudých a tranzitivních ekonomikách In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article3
2008Relativní verze teorie parity kupní síly: problémy empirické verifikace In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2009Ztráta centrální banky - ú?etní a ekonomický pohled na p?íklad? ?eské národní banky In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article1
2011Regulace bankovního sektoru z pohledu ekonomické teorie In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article15
2012Je možné p?edpovídat repo sazbu ?NB na základ? zp?t hledícího m?nového pravidla? In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article1
201360 ro?ník? politické ekonomie - krátké zamyšlení nad minulostí a sou?asností ?asopisu In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article1
2015Dynamika a rovnováha úspor, investic a úv?ru v hospodá?ském cyklu: p?íklad ?eské republiky In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2016Brilantní analýza fungování eurozóny v duchu n?meckého ordoliberalismu In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2017Moderní u?ebnice makroekonomické analýzy In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2017Empirická verifikace exportní funkce s akcentem na vliv kurzu ?eské koruny k euru In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article1
2019Vzpomínka na profesora Václava Bakuleho In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2019Determinanty forwardového kurzu a role rizikových prémií (p?íklad m?nových pár? czk/eur a czk/usd) In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2020Analýza vývoje ?istých domácích a zahrani?ních aktiv bankovní soustavy (p?íklad ?eské republiky v letech 1996-2017) In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0
2021Analýza vzájemných vztah? v nekryté úrokové parit? (p?íklad m?nového páru CZK/EUR) In: Politická ekonomie.
[Full Text][Citation analysis]
article0

CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Sponsored by INOMICS. Last updated March, 2 2022. Contact: CitEc Team